Ģimnāzijas misija un vīzija

Misija – privātās pamatskolas vide, īstenotais mācību saturs un ārpusstundu aktivitātes nodrošina drošu un draudzīgu vidi personības attīstībai; vairo un atbalsta vērtības-cilvēka dzīvība, vienlīdzība, brīvība un atbildība lēmumu pieņemšanā un visu iesaistīto pušu kopības un līdzdalības sajūtu; nodrošina izglītības ilgtspējīgai attīstībai ieguves iespējas; veicina kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas, informācijas tehnoloģiju attīstības un vērtību plurālisma apstākļos izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanai.

Vīzija – Eiropas skola, kas nodrošina integrāciju Latvijas sabiedrībā, pilsoniskuma veidošanos, nacionālās identitātes saglabāšanu un piedāvā iegūt 21.gadsimtam nepieciešamās kompetences.