Medicīniskais atbalsts

Izglītojamo, pedagogu un pamatskolas darbinieku veselības aprūpes jautājumiem tiek pievērsta īpaša uzmanība.

To pamatā ir individuālas pieejas un konfidencialitātes nodrošinājums jebkuru problēmu risināšanā, profilakses pasākumi un veselīga dzīves veida propagandēšana. Pamatskolā strādā profesionāla medicīnas māsa ar lielu darba pieredzi izglītības jomā. Pamatskolā ir iekārtots atbilstošs medicīnas kabinets. Darbinieku un izglītojamo medicīnas dokumentācija saskaņā ar direktores rīkojumu tiek glabāti medicīnas kabinetā. Saskaņā ar medicīnas māsas darba plānu notiek izglītojamo apskate pedikulozes un kašķa konstatēšanai, redzes un stājas pārbaudes, izglītojamo auguma un svara noteikšana. Notiek individuālas konsultācijas ar izglītojamo vecākiem par bērna īpatnībām, nosakot iespējamās riska zonas bērna veselībai, tiek ņemti vērā ieteikumi izglītojamo ēdināšanas organizācijā. Pamatskolā ir iespējas organizēt ēdināšanu alerģiskiem bērniem un veģetāriešiem.

Medicīnas māsa uztur ciešu kontaktu ar klašu audzinātājiem, uzstājas klases stundās, klašu vecāku sapulcēs, lai informētu par profilakses pasākumiem masveida saslimšanu, epidēmiju gadījumos un paaugstinātu vecāku izpratnes līmeni veselīgu ēšanas paradumu nostiprināšanā, dienas režīma, izglītojamā slodzes, vecumposmu īpatnību un profilaktisko vakcināciju jautājumos. Izglītojamie un personāls ir informēti, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Pamatskolā vakcinācija netiek veikta.

Pamatskolā ir izstrādāta pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas instrukcija. Pamatskola veic izglītojamo un darbinieku apmācības pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.

Pamatskolā ir nelaimes gadījumu uzskaites žurnāls.

Medicīnas māsa kontrolē darbinieku sanitārās grāmatiņas, obligātās veselības pārbaudes rezultātus, konsultē ar veselību saistītos jautājumos, atrodas pastāvīgā kontaktā ar darbiniekiem, kas organizē ēdināšanas procesu. Medmāsa kopā ar pavāri izstrādā vienotu 10 dienu ēdienkarti, piedalās virtuves darbinieku iekšējās paškontroles sistēmā. Tiek kontrolēta pagatavoto ēdienu kvalitāte, ņemtas tā proves, uzraudzīta produktu pasūtījumu veikšana un kontrolēta dzeramā ūdens kvalitāte..