Elektroniskais žurnals

Pamatskolas pedagogi lieto elektronisko žurnālu. Ir izstrādāta un apstiprināta žurnāla aizpildīšanas kārtība, tā ievietota skolas mājas lapā, ar to var iepazīties izglītojamie un viņu vecāki, kuri var sekot līdzi izglītojamo vērtējumiem un citai informācijai. Atbilstoši prasībām žurnāli tiek aizpildīti. Direktora vietniece regulāri katra kalendārā mēneša beigās veic ierakstu pārbaudi, norāda uz aizpildīšanas nepilnībām, informē pedagogus par nepilnību novēršanas termiņu ikmēneša pedagogu plānošanas sanāksmēs.

Lai izmantotu E-klasi, nepieciešams iepazīties ar E-klases lietošanas noteikumiem!