Par mums

Skola ir dibināta 1994.gada 14.janvārī, tās dibinātājs ir bezpeļņas organizācija SIA “Rīgas ģimnāzija Maksima”. Pamatskola ir pārņēmusi individuālā uzņēmuma “Humanitārais centrs” darbību, kurš darbojās kopš 1993.gada 1.septembra. 24 gadu pastāvēšanas laikā skola ir izgājusi vairākus attīstības posmus.

 

1.posms 1993.-2001.gads – organizatoriskais posms, pedagoģiskā kolektīva darbības, izglītības programmu un tradīciju koncepcijas izstrāde, materiāli tehniskās un mācību līdzekļu bāzes veidošana.

2.posms 2001.-2010.gads – satura bagātināšanas un izglītības procesa veidu un formu variativitātes un pēctecības pamatskolā un ģimnāzijā meklējumu posms. Šajā posmā pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma, kas ir skolas modelis, tiek licencēta un akreditēta, tās pamatā ir izglītības satura veseluma un kultūru mijiedarbības princips, izglītības programma piedalās “Sorosa fonda Latvija” ekspertīzē (Bilingvālā izglītība Latvijā: starptautiskā ekspertīze, 2002.gada rakstu krājums, Sorosa fonds – Latvija), bijusi par pamatu projektam “Rīgas ģimnāzijas “Maksima” 1.-9.klašu mazākumtautību izglītības programmas modeļa multiplicēšana” 2000.gadā, piedalījusies sadarbības projektā “Rīga – Norčepinga, skolotāju tālākizglītība multikulturālai sabiedrībai” 2003.gadā. Šajā posmā skola gūst atzinību no Draudzīgā aicinājuma fonda un tiek apbalvota par augstiem izglītojamo sasniegumiem Latvijas skolu reitingā 2001. un 2008. gadā. Kopš 2001.gada skola ir starptautiskās skolēnu olimpiādes “Intelekts” organizatore, izstrādājot un īstenojot olimpiādes saturu latviešu un krievu valodā. Kopš 2007.gada skola organizē starptautisko skolēnu vasaras atpūtas nometni “Intelekts”.

3.posms 2010.-2016.gads – posms, kurā tiek apgūtas jaunas izglītības tehnoloģijas, iekļaujošās izglītības īstenošana, notiek individuālo izglītības programmu attīstība, izglītojamo no citām valstīm un izglītības sistēmām sociālā adaptācija, materiāli tehniskās un mācību un metodiskās bāzes modernizācija, pedagogu profesionālās kompetences pilveide, mācību un ārpusskolas izglītojošā procesa veseluma nodrošināšana. Tiek iegūtas Draudzīgā aicinājuma fonda balvas par izglītojamo sasniegumiem centralizētajos eksāmenos 2012., 2015., 2016. gadā.

 

2016./2017. mācību gadā skolas pedagogu kolektīva darbība ir vērsta uz savas darbības pašnovērtējumu saskaņā ar aktuālajiem izaicinājumiem valsts izglītības sistēmā un attīstības stratēģijas izstrādi turpmākajiem 3 gadiem.