E-pasts: maksima@maksima-edu.lv     Tālrunis: +371 6718 7029   
        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes    


Pamatskola
Pamatskola > Uzņemšanas noteikumi
U z ņ e m š a n a s   n o t e i k u m i

Pamatskolā mācās 1.-9.klašu izglītojamie, kas apgūst obligāto pamatizglītības programmu. Vispārējās pamatizglītības programmas licence (programmas kods 21011121).

Izglītojamo uzņemšana privātajā pamatskolā “Maksima” notiek pamatojoties uz 2022.gada 11.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”.

Uzņemšanas prasības:

Izglītojamo uzņemšana 1.klasē notiek pamatojoties uz psihologa testēšanas rezultātiem par gatavību uzsākt mācības skolā un pārrunām ar bērna vecākiem.

Izglītojamo uzņemšana 2.-9.klasē notiek pamatojoties uz testēšanas rezultātiem vispārējās pamatizglītības pamatpriekšmetos:
  • matemātika;
  • valsts valoda (latviešu valoda);
  • svešvaloda.
Testēšanu veic Privātā pamatskolas „Maksima” pedagogi. Testēšanas rezultāti ir pamatojums par Līguma par apmācību noslēgšanai.

Lai iestātos Privātajā pamatskolā „Maksima” ir nepieciešams:
  • noslēgt Līgumu par apmācību;
  • aizpildīt iesniegumu par bērna uzņemšanu pamatskolā;
  • medicīnas karte, informācija par veiktajām potēm;
  • izglītojamā sasniegumu vērtējumi;
  • 1.klases izglītojamajiem iesniegt bērna personu apliecinošu dokumetu.


LĪGUMS PAR APMĀCĪBU Pamatskola (1.kl.)

LĪGUMS PAR APMĀCĪBU Pamatskola (2.-9.kl.)Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes