E-pasts: maksima@maksima-edu.lv     Tālrunis: +371 6718 7029   
        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes    


Ģimnāzija
Ģimnāzija > Uzņemšanas noteikumi
U z ņ e m š a n a s   n o t e i k u m i
Ģimnāzija „Maksima” tie ir 10., 11., 12.klašu izglītojamie.

Izglītojamo uzņemšana Rīgas ģimnāzijā “Maksima” notiek pamatojoties uz uz 2022.gada 11.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”.

Uzņemšanas prasības:

10.klasē izglītojamo uzņemšana notiek pamatojoties uz „Iekšējās kārtības noteikumiem par izglītojamo uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi Rīgas ģimnāzijā Maksima”. Ir izveidota pieņemšanas komisija un noteiktajā laikā notiek izglītojamo pārbaudes pārrunas ar komisijas locekļiem.

11. un 12.klašu izglītojamo uzņemšana notiek pamatojoties uz testēšanas rezultātiem šādos mācību priekšmetos:
  • matemātika
  • valsts valoda (latviešu valoda)
  • svešvaloda
Fizika, ķīmija vai bioloģija.

Testēšanu veic Rīgas ģimnāzijas „Maksima” pedagogi. Testēšanas rezultāti ir pamatojums par Līguma par apmācību noslēgšanai.

Lai iestātos Rīgas ģimnāzijā „Maksima” ir nepieciešams:
  • noslēgt Līgumu par apmācību;
  • aizpildīt iesniegumu par bērna uzņemšanu ģimnāzijā;
  • medicīnas karte, informācija par veiktajām potēm;
  • izglītojamā sasniegumu vērtējumi;
  • apliecība par pamatizglītības apguvi.


LĪGUMS PAR APMĀCĪBU

Kārtība, kādā izglītijamie tiek uzņemti Rīgas ģimnāzijā “ Maksima” vispārējās vidējās izglītības programmā

Iestājpārbaudījuma programma


Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes