E-pasts: maksima@maksima-edu.lv     Tālrunis: +371 6718 7029   
        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes    


Izglītības iestāde
Izglītības iestāde > Skolas vīzija, misija, vērtības
S k o l a s   v ī z i j a,   m i s i j a,   v ē r t ī b a s

Privātās pamatskolas „Maksima” un Rīgas ģimnāzijas „Maksima” misija – individuālo kompetenču attīstība, nodrošinot skolēnam un viņa ģimenei draudzīgu, atvērtu, drošu, atbalstošu un iekļaujošu vidi.

Privātās pamatskolas „Maksima” un Rīgas ģimnāzijas „Maksima”vīzija par skolēnu (absolventu) – aktīvs un atbildīgs sabiedrības dalībnieks, patstāvīga un radoša personība, kas spēj pieņemt vispārcilvēciskās vērtībās balstītus lēmumus.

Privātās pamatskolas „Maksima” un Rīgas ģimnāzijas „Maksima”vērtības cilvēkcentrētā veidā – Personība. Ģimene. Sabiedrība un valsts.

Uzņemšana 10. klasē.

11. jūlijā no plkst.10.00

22. augustā no plkst.10.00

29. augustā no plkst.10.00
Uzņemšana 1. klasē.

Tikšanās ar administrāciju.

Tikšanās ar psihologu

Ekskursija par skolu

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes