E-pasts: maksima@maksima-edu.lv     Tālrunis: +371 6718 7029   
        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes    


Interešu izglītība
Interešu izglītība > Individuālās programmas, nodarbības un konsultācijas
I n d i v i d u ā l ā s   p r o g r a m m a s ,   n o d a r b ī b a s   u n   k o n s u l t ā c i j a s
Izglītības iestādes darbības pamatprincipi:
  • izglītības pieejamība visiem skolēniem;
  • skolēnu iekļaušana mācību procesā;
  • skolēnu individuālo īpatnību ievērošana, organizējot mācību procesu.
Lai īstenotu iepriekšminētos principus, pamatskolas un ģimnāzijas pedagoģiskie kolektīvi organizē individuālās programmas, individuālās nodarbības un konsultācijas.

Konsultācijas notiek visiem skolēniem visos mācību priekšmetos. Tās ir iekļautas izglītības iestādes darba režīmā.

Individuālās nodarbības paredzētas skolēniem, kuriem nepieciešams pedagoģiskais atbalsts atsevišķu mācību priekšmetu apgūšanā.

Lēmums par individuālo nodarbību organizēšanu tiek pieņemts pamatojoties uz:
  • skolēnu mācību darbības vērošanu stundās;
  • skolēnu mācību sekmju analīzi;
  • starpvērtēšanu;
  • psiholoģisko un pedagoģisko diagnosticēšanu;
  • pārrunām ar skolēnu un skolēna vecākiem.
Individuālās nodarbības iekļautas izglītības iestādes darba režīmā.

Individuālās programmas tiek organizētas:
  • skolēniem ar īpašām vajadzībām;
  • skolēniem, kuriem ir grūtības 3 (vai vairāk) mācību priekšmetu apgūšanā;
  • skolēniem no migrantu vai reemigrantu ģimenēm;
  • skolēniem, kuri paātrināti apgūst mācību programmu;
  • skolēniem, kuru apmācība notiek tiešsaistē.
Individuālās programmas iekļautas izglītības iestādes darba režīmā.

Lēmums par individuālās izglītošanas programmas organizēšanu tiek pieņemts pamatojoties uz psiholoģisko un pedagoģisko skolēna diagnosticēšanu, uz skolēna veselības stāvokļa analīzi un uz ģimenes vēlmēm.

Konsultāciju, individuālo nodarbību un individuālo programmu sūtība ir veidot skolēnu sekmīga mācību darba modeli, nodrošināt apmācības nepārtrauktību, attīstīt skolēniem pozitīvu motivāciju mācīties, radīt humānistisko mikroklimatu skolas vidē.

Skolas sūtība – būt draudzīgai skolēniem un viņu ģimenēm!

Privāitajā pamatskolā un Rīgas gimnāziijā “Maksima" interešu izglītības nodarbības


Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes